דער מישפעט איבערן כײדער : מאטעריאלן פון מישפעט איבערן כײדער, װאס איז פארגעקומען אין װיטעבסק דעם 12־18 יאנװאר 1921 : מאטעריאלן װעגן צושטאנד פון די װיטעבסקער כאדארים אין 1921 יאר ..

Der mishpeṭ ibern kheyder : maṭeryaln ṿegn mishpeṭ ibern kheder, ṿas is pargeḳomen in Ṿiṭbesḳ dem 12-18 Yanuar 1921: maṭeryaln ṿegn tsushṭand fun di Ṿiṭbesḳer khadorim in 1921 yor ...

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator tsunoyfgezamlṭ, baarberṭ un redagirṭ durkh L. Abram, Y. Khinṭshin un Ḳ. Ḳaplan
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Ṿiṭbesḳ : Aroysgegebn durkh der Ṿiṭbsḳer gubernyaler byuro fun di Idishe seḳtsyes R.Ḳ.P., 1922.
  װיטעבסק : ארױסגעגעבן דורך דער װיטעבסקער גובערניאלער ביורא פון די אידישע סעקציעס ר.ק.פ., 1922.
 • Series
 • Physical Details
  • 112 pages ; 25 cm
 • OCLC ocm19311941
Checking the Web...