Citation Data

MLA

Akademii͡a nauk Ukraïny [i] Instytut rukopysu T͡Sentralʹnoï naukovoï biblioteky im. V.I. Vernadsʹkoho [i] Instytut ukraïnsʹkoï arkheohrafiï. Rukopysna Ta knyz͡hkova Spadshchyna Ukraïny : Arkheohrafichni doslidz͡henni͡a Unikalʹnykh Arkhivnykh Ta Bibliotechnykh Fondiv. Kyïv :In-t rukopysu T͡Sent. nauk. biblioteky im. V.I. Vernadsʹkoho : In-t ukraïnsʹkoï arkheohrafiï AN Ukraïny, 1993.

APA

Akademii͡a nauk Ukraïny [i] Instytut rukopysu T͡Sentralʹnoï naukovoï biblioteky im. V.I. Vernadsʹkoho [i] Instytut ukraïnsʹkoï arkheohrafiï. (1993). Rukopysna ta knyz͡hkova spadshchyna Ukraïny : arkheohrafichni doslidz͡henni͡a unikalʹnykh arkhivnykh ta bibliotechnykh fondiv. Kyïv :In-t rukopysu T͡Sent. nauk. biblioteky im. V.I. Vernadsʹkoho : In-t ukraïnsʹkoï arkheohrafiï AN Ukraïny,

Chicago

Akademii͡a nauk Ukraïny [i] Instytut rukopysu T͡Sentralʹnoï naukovoï biblioteky im. V.I. Vernadsʹkoho [i] Instytut ukraïnsʹkoï arkheohrafiï. “Rukopysna Ta knyz͡hkova Spadshchyna Ukraïny : Arkheohrafichni doslidz͡henni͡a Unikalʹnykh Arkhivnykh Ta Bibliotechnykh Fondiv.” Kyïv :In-t rukopysu T͡Sent. nauk. biblioteky im. V.I. Vernadsʹkoho : In-t ukraïnsʹkoï arkheohrafiï AN Ukraïny, 1993.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item