MARC Bibliographic Record

LEADER02459cam a2200469 a 4500
001 991022072227102122
005 20151214123436.0
008 120516s2011 th a f000 0 thao
010    $a2012331273
020    $a9786167036441
020    $a6167036446
035    $a(OCoLC)793911560
035    $a(OCoLC)ocn793911560
035    $a(EXLNZ-01UWI_NETWORK)9911246364702121
040    $aDLC$beng$cDLC$dAZS$dOCLCO$dOCLCF$dOCL$dOCLCQ$dGZM
042    $alcode$apcc
043    $aa-br---
049    $aGZMA
050 00 $aJQ751.A58$bM66 2011
245 00 $6880-01$aMō̜ng Phamā :$bprawattisāt sangkhom, ʻamnāt, læ prachāthipatai /$c[bannāthikān, Chayan Watthanaphūti].
880 00 $6245-01$aมองพม่า :$bประวัติศาสตร์สังคม อำนาจ และประชาริไตย /$c[บรรณาธิการ ชยันต์ วรรธนะภูติ].
250    $6880-02$aPhim khrang thī 1.
880    $6250-02$aพิมพ์ครั้งที่ 1.
264 _1 $6880-03$aChiang Mai :$bKhrōngkan Burma Concern, Sūn Phūmiphāk phư̄a Kānsưksā Sangkhommasāt læ Kānphatthanā thī Yangyư̄n, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai,$c2554 [2011]
880 _1 $6264-03$aเชียงใหม่ :$bโครงการ Burma Concern, ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,$c2554.
300    $a102 pages :$billustrations ;$c21 cm
336    $atext$btxt$2rdacontent
337    $aunmediated$bn$2rdamedia
338    $avolume$bnc$2rdacarrier
520    $aSocial history, government, and democracy in Myanmar.
546    $aIn Thai.
650 _0 $aDemocracy$zBurma$xHistory.
650 _7 $aDemocracy.$2fast$0(OCoLC)fst00890077
650 _7 $aPolitics and government.$2fast$0(OCoLC)fst01919741
650 _7 $aSocial conditions.$2fast$0(OCoLC)fst01919811
651 _0 $aBurma$xPolitics and government.
651 _0 $aBurma$xSocial conditions.
651 _7 $aBurma$2fast$0(OCoLC)fst01207835
655 _7 $aHistory.$2fast$0(OCoLC)fst01411628
700 0_ $aChayan Vaddhanaphuti$6880-04
880 0_ $6700-04$aชยันต์ วรรธนะภูติ.
710 2_ $aMahāwitthayālai Chīang Mai.$bKhrōngkān Burma Concern.
950    $a20151214$bst1$cc$dp$egls$9local
997    $aMARCIVE

MMS IDs

Document ID: 9911246364702121
Network Electronic IDs:
Network Physical IDs: 9911246364702121
mms_mad_ids: 991022072227102122