Citation Data

MLA

Tal, Uriel. Yahadut Ṿe-Natsrut Ba-'Raikh Ha-Sheniʼ (1870-1914) : Tahalikhim Hisṭoriyim Ba-Derekh Le-Ṭoṭaliṭaryut. Yerushalayim :Hotsaʼat sefarim ʻa. sh. Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit : Yad ṿa-shem, rashut ha-zikaron la-Shoʼah ṿela-gevurah, 1985.

APA

Tal, Uriel. (1985). Yahadut ṿe-Natsrut ba-'Raikh ha-Sheniʼ (1870-1914) : tahalikhim hisṭoriyim ba-derekh le-ṭoṭaliṭaryut. Yerushalayim :Hotsaʼat sefarim ʻa. sh. Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit : Yad ṿa-shem, rashut ha-zikaron la-Shoʼah ṿela-gevurah,

Chicago

Tal, Uriel. Yahadut Ṿe-Natsrut Ba-'Raikh Ha-Sheniʼ (1870-1914) : Tahalikhim Hisṭoriyim Ba-Derekh Le-Ṭoṭaliṭaryut. Yerushalayim :Hotsaʼat sefarim ʻa. sh. Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit : Yad ṿa-shem, rashut ha-zikaron la-Shoʼah ṿela-gevurah, 1985.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item