Christelijck ende heerlijck discours van de weder-gheboorte ende Reformatie der kercke der beyder Testamenten, tot den af-val toe : ende van de tijt ende maniere der leere, des wtnemende af-vals

Münster, Johann von, 1560-1632

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • "Hier. tom, 3. Fol. 103."
  • Signatures: *⁴-5*⁴, 6*², A⁴-I⁴, K⁴-T⁴, V⁴, X⁴-Z⁴, 2A⁴-2I⁴, 2K⁴-2L⁴.
  • Includes bibliographical references and index.

Contents

  • Aen den oprechten Catholicken, in den Lande van Cleve, Gulick, Berghe, Marck, ende Ravensbergh -- Staet der kercke Christi in de eerste ende tweede eeuwe. Dat is, van den Iare Christi 70 tot 200 -- Propositie deses heerlijcken Discours -- Hooftpunct vande weder-geboorte, &c. -- Heeft wederom vier verscheydene stucxkenste betrachten -- Op ende met welcker maniere ende leere van den Afval begonnen sy -- Van de tijdt des uytnemenden Afvals -- Desen Artijckel heeft wederom twee leden -- Lidt, t'welcke in hem begrijpt de andere Vrage: hoe doch een ghemeyn Leecke op her Spoor comen, de valsche vande ware leere onderscheyden, ende also den Afval bekennen can -- Hoe dat een Gheleert mensche desen Afval bekennen can -- Door welcke middelen desen Afval wederom tot verscheydene tijden ghebetert ende ghereformeert sy gheworden -- Waer dan, ofte in welcke plaetsen, eer dat Wicleff in Enghelandt, Hus in Bohemien, Savanorala in Italien, Lutherus in Sassen, Zwinglius in Switserlandt, Calvinus in Vranckrijck oyt gebooren zijn, ende daer nae geleert hebben, in ende onder den boven-gedachten AFVAL de ware Kercke Christi, die nu de Ghereformeerde ghenoemt wert, te soecken ende te vinden geweest sy -- Oftse dan alle vereoemt gheworden zijn, die onder den Afval gheleeft hebben? -- Besluyt -- Register ofte corten inhoudt der vyf hooftstucken deses christelicken ende heerlicken discours
Checking the Web...